Chất xúc tiến MBT (M)

    Tên sản phẩm Xúc tiến MBT (M)
    Tỷ trọng 1,42 g/cm3
    Đóng gói 20kg/bao