Chất xúc tiến MBTS (DM)

    Tên sản phẩm Xúc tiến MBTS
    Tên viết tắt Xúc tiến DM
    Tỷ trọng 1,467 g/ cm3
    Dạng Hạt/Bột
    Đóng gói 20kg/bao