Chất xúc tiến DPG (D)

    Tên sản phẩm Xúc tiến DPG
    Tên viết tắt Xúc tiến D
    Tỷ trọng 1,08 g/cm3
    Dạng Hạt/Bột
    Đóng gói 20kg/bao