Chất xúc tiến CBS (Cz)

    Tên sản phẩm Xúc tiến CBS
    Tên viết tắt Xúc tiến Cz
    Tỷ trọng 1,3 g/cm3
    Dạng Hạt/Bột
    Đóng gói 20kg/bao