Chính Sách Hợp Tác Và Sản Xuất

Chính sách này bao gồm các điều khoản về việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ hợp tác, quản lý rủi ro, quy trình kiểm soát chất lượng, và các cam kết về bảo vệ môi trường và an toàn lao động. Nó cũng có thể đề cập đến các phương thức đánh giá hiệu suất và cơ chế giải quyết xung đột.