Xuất khẩu cao su thiên nhiên 4 tháng đầu năm 2014 giảm mạnh

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, thiên nhiên tháng 4/2014 ước đạt 38.378 tấn với trị khoảng 74,5 triệu USD, đơn xuất khẩu bình quân khoảng 1.941 USD/tấn. So với tháng trước (03/2014), thiên nhiên giảm15,6% về lượng, giảm13% về giá trị và tăng nhẹ 2,9% về giá.

Xuất khẩu cao su thiên nhiên 4 tháng đầu năm 2014 ước đạt 188.505 tấn với giá trị khoảng 376,508 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.997 USD/tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, giảm 18,8% về lượng (-18,0%), giảm 38,4% về giá trị và giảm 25% về giá.

Trung Quốc tiếp tục là lớn nhất của cao su xuất khẩu với 71.644 tấn trong 4 tháng đầu năm, chiếm 38,0% tổng lượng xuất khẩu (giảm 38,4% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 376,508 triệu USD, chiếm 36,0% tổng kim ngạch xuất khẩu cao su thiên nhiên trong 4 tháng 2014. Tiếp đến là thị trường Malaysia đạt 29.894 tấn (thị phần 15,9%, giảm 23,2%) và Ấn Độ 11.784 tấn (thị phần 6,3%, tăng 20,6%).

Nhập khẩu cao su thiên nhiên của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2014 khoảng 25.985 tấn với kim ngạch 51,65 triệu USD, giảm 23,2% về lượng và giảm 42,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ Cambodia (41,9%), (14,8%) và Lào (14,8%).

Theo Việt Nam