Thị trường xuất khẩu chính của cao su Việt Nam tháng 1.2014

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA VIỆT NAM THÁNG 1 NĂM 2014

Đơn vị: Lượng = Tấn; trị = 1.000 USD