Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/7/2017

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/7/2017

Nguồn: sci99.com