Lượng tiêu thụ cao su thiên nhiên tăng 4,8%

Theo ANRPC, lượng tiêu thụ năm 2013 của các nước đã tăng 5,6%, đạt 7,04 triệu tấn so với 6,67 triệu tấn của năm 2012.

Lượng tiêu thụ thiên nhiên của các nước thành viên ANRPC trong mười tháng đầu năm 2013 đạt 5,57 triệu tấn, lượng tiêu thụ thiên nhiên cùng kỳ năm 2012 là 5,52 triệu tấn. Trung Quốc là nước có lượng tiêu thụ thiên nhiên cao nhất trong mười tháng đầu năm 2013, tăng 7,1% so với năm 2012, do sự gia tăng cao su thiên nhiên trong nước và sự phục hồi của nền kinh tế thế giới.

Theo