Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 16-12-2016 của Công ty Cao su Lộc Ninh

Ngày 16/12/2016, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: