Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 13/12/2016 của Công ty Cao su Lộc Ninh

Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: