Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 13/01/2017 của Công ty cao su Lộc Ninh

Ngaøy 13/1/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: