Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 11/01/2017 của Công ty cao su Lộc Ninh

Ngày 11/01/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiếu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

  1. Giá mua mủ nước (Tại vườn cây Tà Nốt, Tà Pét): 380 Đ/độ TSC

2. Giá mua mủ nước (Tại nhà máy): 385 Đ/độ TSC

3. Giá mua mủ tạp