Giá thu mua mủ cao su tiểu điền ngày 10/4/2017 của Công ty cao su Lộc Ninh

Ngày 10/4/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau: