Giá thu mua mủ cao su tiểu điền của Công ty cao su Lộc Ninh ngày 15/5/2017

Ngày 15/5/2017, Hội đồng giá thu mua mủ cao su tiểu điền – Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh, thông báo giá thu mua cao su nguyên liệu như sau:

– Các chính sách ưu đãi về giá thực hiện theo Thông báo số 1109/TB-CSLN ngày 14 tháng 11 năm2016 về việc ưu đãi khách hàng bán mủ cao su nguyên liệu.

– Việc phân loại, xác định hàm lượng mủ tạp căn cứ Thông báo số 436/TB-CSLN ngày 19/6/2012 của Công ty.

– Quy định chất lượng mủ thực hiện theo Thông báo số 1065/TB-CSLN ngày 01/11/2016

– Thông báo này được thực hiện kể từ 8 giờ 00 ngày 15/05/2017 và được thay đổi khi có thông báo giá thu mua mới.