Giá sàn cao su thị trường VRG lần thứ 6 (ngày 24/01/2017)

Giá sàn cao su thị trường VRG lần thứ 6 (ngày 24/01/2017)

Đơn vị giá Bán: triệu đồng/tấn