Giá sàn Cao su thị trường VRG – Lần thứ: 40 – Ngày: 17-11-2016

Giá sàn Cao su thị trường VRG – Lần thứ: 40 – Ngày: 17-11-2016