Giá cao su xuất khẩu từ ngày 7 đến 13/5/2014

Loại
ĐVT

Cửa khẩu
Mã GH
đã định chuẩn kỹ thuật 3L dạng bành
tấn
$1.980
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật(TSNR) – Đóng đồng nhất 1260 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam
tấn
$2.300
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR3L. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. Hàng mới 100%
tấn
$1.830
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành
tấn
$2.080
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR3L (dạng bành.đã sơ chế. tại Việt Nam)
tấn
$2.319,75
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)
tấn
$2.296,60
ICD Phước Long Thủ Đức
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR CV 60. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.
tấn
$2.285
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′.
tấn
$2.065
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR3L. đã định chuẩn kỹ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. Hàng mới 100%
tấn
$1.880
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR 3L dạng khối. Hàng sản xuất tại Việt Nam. mới 100%. 16pallets/cont
tấn
$1.905
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.20 tấn/pallet.
tấn
$2.070
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành
tấn
$2.190
ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 dạng bành
tấn
$2.160
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR 3L. Cao su đã định chuẩn kĩ thuật. Đóng gói 1.200kg/kiện.
tấn
$2.110
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành SVR CV60 (Bale/35 kgs – 36 Bales/pallet – pallet/1260kgs)
tấn
$2.100
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 10. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. Tổng: 32 Pallet / 02 cont 20′.
tấn
$1.830
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR5 = 48 kiện . đã định chuẩn về mặt kỹ thuật. hàng đồng nhất 1kiện = 1.200 kg. đã qua sơ chế.
tấn
$1.770
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L ( Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR )
tấn
$2.322
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. đóng 16 pallet / 01 cont 20′
tấn
$1.880
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR3L – Đóng đồng nhất 1.200 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam
tấn
$2.050
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 dạng bành
tấn
$2.140
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành
tấn
$1.850
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su thiên nhiên SVR CV60 (Cao su sơ chế đã định chuẩn về kỷ thuật TSNR )
tấn
$2.362
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV50 dạng bành
tấn
$2.190
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR CV60 dạng bành
tấn
$2.160
Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)
FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L (100% cao su tự nhiên)
tấn
$1.970
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
FOB

 

Nguồn: Vinanet