Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 29/12/2016

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 29/12/2016

1. Natural Rubber RMB Price

Unit:RMB/mt

2. Natural Rubber USD Price

 Unit: $/mt

  • Nguồn: sci99.com