Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 28/11/2016

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 28/11/2016

Unit:RMB/mt

2. Natural Rubber USD Price

 Unit: $/mt

– Nguồn: sci99.com