Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 25/8/2016

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 25/8/2016

1. Natural Rubber RMB Price

Unit:RMB/mt

2. Natural Rubber USD Price

 Unit: $/mt

– Nguồn: sci99.com