Giá cao su thiên nhiên tại Châu Á ngày 1.4.2014

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các , Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành của các quốc gia đó.

Theo