Giá cao su thiên nhiên ngày 04/11/2013

Đánh giá nội dung

GIÁ CAO SU THIÊN NHIÊN NGÀY 04/11/2013

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thay đổi so với ngày 14/11

Thai RSS3 (giao tháng 12/22013)

$2.35/kg

+$0.05

Thai SRT20 giao tháng 12/2013)

$2.30/kg

-$0.05

Malaysia SMR20 (giao tháng 12/2013)

$2.25/kg

0

Indonesia SIR20 (giao tháng 12/2013)

$1.02/lb

+$0.02

Thai USS3

72baht/kg

0

Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 12/2013)

$1,600/tonne

0

Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 12/2013)

$1,500/tonne

0

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.