Giá cao su thiên nhiên ngày 04/11/2013

Đánh giá nội dung

GIÁ CAO SU THIÊN NHIÊN NGÀY 04/11/2013

Loại hàng/Kỳ hạn

Giá

Thay đổi so với ngày 14/11

Thai RSS3 (giao tháng 12/22013)

$2.35/kg

+$0.05

Thai SRT20 giao tháng 12/2013)

$2.30/kg

-$0.05

Malaysia SMR20 (giao tháng 12/2013)

$2.25/kg

0

Indonesia SIR20 (giao tháng 12/2013)

$1.02/lb

+$0.02

Thai USS3

72baht/kg

0

Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 12/2013)

$1,600/tonne

0

Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 12/2013)

$1,500/tonne

0

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Scroll to Top