Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 30/3/2017

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 30/3/2017

Unit: $/mt

  • Source: sci99.com