Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 28/7/2017

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 28/7/2017

Nguồn: sci99.com