Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 17/8/2017 tăng

1,400(barreled), 1,320 (bulk)