Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 11/7/2017

Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 11/7/2017

Jul 11 Natural Rubber Latex Daily Market Prices

  1. Natural Rubber Latex RMB Price

 

2. Natural Rubber Latex USD Price