Giá cao su tại một số thị trường trong nước ngày 30.4.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ RSS3
43700
VNĐ
Gia Lai
30/04/2014
RSS3
43700
VNĐ
Bình Phước
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
43700
VNĐ
Đồng Nai
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
43700
VNĐ
Bình Dương
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
43700
VNĐ
Tây Ninh
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
43700
VNĐ
Kon Tum
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
43700
VNĐ
Đắk Lắk
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
43700
VNĐ
Đắk Nông
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
43700
VNĐ
Quảng Trị
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
43700
VNĐ
Quảng Bình
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Gia Lai
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Bình Phước
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Đồng Nai
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Bình Dương
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Tây Ninh
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Kon Tum
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Đắk Lắk
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Đắk Nông
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Quảng Trị
30/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Quảng Bình
30/04/2014
Cao su
43400
VNĐ
Gia Lai
30/04/2014
Cao su SVR3L
43400
VNĐ
Bình Phước
30/04/2014
Cao su SVR3L
43400
VNĐ
Đồng Nai
30/04/2014
Cao su SVR3L
43400
VNĐ
Bình Dương
30/04/2014
Cao su SVR3L
43400
VNĐ
Tây Ninh
30/04/2014
Cao su SVR3L
43400
VNĐ
Kon Tum
30/04/2014
Cao su SVR3L
43400
VNĐ
Đắk Lắk
30/04/2014
Cao su SVR3L
43400
VNĐ
Đắk Nông
30/04/2014
Cao su SVR3L
43400
VNĐ
Quảng Trị
30/04/2014
Cao su SVR3L
43400
VNĐ
Quảng Bình
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Gia Lai
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Bình Phước
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Đồng Nai
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Bình Dương
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Tây Ninh
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Kon Tum
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Đắk Lắk
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Đắk Nông
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Quảng Trị
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Quảng Bình
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Bình Thuận
30/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
281
VNĐ
Phú Yên
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Gia Lai
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Bình Phước
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Đồng Nai
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Bình Dương
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Tây Ninh
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Kon Tum
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Đắk Lắk
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Đắk Nông
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Quảng Trị
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Quảng Bình
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Bình Thuận
30/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Phú Yên
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Gia Lai
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Bình Phước
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Đồng Nai
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Bình Dương
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Tây Ninh
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Kon Tum
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Đắk Lắk
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Đắk Nông
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Quảng Trị
30/04/2014
Mủ cao su RSS3
2026
USD
Quảng Bình
30/04/2014

Theo Nhà nông