Giá cao su tại một số thị trường trong nước ngày 24.4.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ RSS3
37300
VNĐ
Gia Lai
24/04/2014
RSS3
37300
VNĐ
Bình Phước
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
37300
VNĐ
Đồng Nai
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
37300
VNĐ
Bình Dương
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
37300
VNĐ
Tây Ninh
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
37300
VNĐ
Kon Tum
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
37300
VNĐ
Đắk Lắk
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
37300
VNĐ
Đắk Nông
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
37300
VNĐ
Quảng Trị
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
37300
VNĐ
Quảng Bình
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Gia Lai
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Bình Phước
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Đồng Nai
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Bình Dương
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Tây Ninh
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Kon Tum
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Đắk Lắk
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Đắk Nông
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Quảng Trị
24/04/2014
Cao su SVR10
34600
VNĐ
Quảng Bình
24/04/2014
Cao su
37000
VNĐ
Gia Lai
24/04/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Bình Phước
24/04/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Đồng Nai
24/04/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Bình Dương
24/04/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Tây Ninh
24/04/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Kon Tum
24/04/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Đắk Lắk
24/04/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Đắk Nông
24/04/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Quảng Trị
24/04/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Quảng Bình
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Gia Lai
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Phước
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đồng Nai
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Dương
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Tây Ninh
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Kon Tum
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đắk Lắk
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đắk Nông
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Quảng Trị
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Quảng Bình
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Thuận
24/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Phú Yên
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Gia Lai
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Bình Phước
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Đồng Nai
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Bình Dương
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Tây Ninh
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Kon Tum
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Đắk Lắk
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Đắk Nông
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Quảng Trị
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Quảng Bình
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Bình Thuận
24/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Phú Yên
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Gia Lai
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Bình Phước
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Đồng Nai
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Bình Dương
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Tây Ninh
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Kon Tum
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Đắk Lắk
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Đắk Nông
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Quảng Trị
24/04/2014
Mủ cao su RSS3
1960
USD
Quảng Bình
24/04/2014

Theo Nhà nông