Giá cao su tại một số thị trường trong nước ngày 23.4.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
37700
VNĐ
Gia Lai
23/04/2014
Mủ RSS3
37700
VNĐ
Bình Phước
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
37700
VNĐ
Đồng Nai
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
37700
VNĐ
Bình Dương
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
37700
VNĐ
Tây Ninh
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
37700
VNĐ
Kon Tum
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
37700
VNĐ
Đắk Lắk
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
37700
VNĐ
Đắk Nông
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
37700
VNĐ
Quảng Trị
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
37700
VNĐ
Quảng Bình
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Gia Lai
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Bình Phước
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Đồng Nai
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Bình Dương
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Tây Ninh
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Kon Tum
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Đắk Lắk
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Đắk Nông
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Quảng Trị
23/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Quảng Bình
23/04/2014
Cao su
37400
VNĐ
Gia Lai
23/04/2014
Cao su SVR3L
37400
VNĐ
Bình Phước
23/04/2014
Cao su SVR3L
37400
VNĐ
Đồng Nai
23/04/2014
Cao su SVR3L
37400
VNĐ
Bình Dương
23/04/2014
Cao su SVR3L
37400
VNĐ
Tây Ninh
23/04/2014
Cao su SVR3L
37400
VNĐ
Kon Tum
23/04/2014
Cao su SVR3L
37400
VNĐ
Đắk Lắk
23/04/2014
Cao su SVR3L
37400
VNĐ
Đắk Nông
23/04/2014
Cao su SVR3L
37400
VNĐ
Quảng Trị
23/04/2014
Cao su SVR3L
37400
VNĐ
Quảng Bình
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Gia Lai
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Bình Phước
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Đồng Nai
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Bình Dương
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Tây Ninh
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Kon Tum
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Đắk Lắk
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Đắk Nông
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Quảng Trị
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Quảng Bình
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Bình Thuận
23/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Phú Yên
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Gia Lai
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Bình Phước
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Đồng Nai
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Bình Dương
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Tây Ninh
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Kon Tum
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Đắk Lắk
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Đắk Nông
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Quảng Trị
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Quảng Bình
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Bình Thuận
23/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Phú Yên
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Gia Lai
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Bình Phước
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Đồng Nai
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Bình Dương
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Tây Ninh
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Kon Tum
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Đắk Lắk
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Đắk Nông
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Quảng Trị
23/04/2014
Mủ cao su RSS3
1925
USD
Quảng Bình
23/04/2014

Theo Nhà nông