Giá cao su tại một số thị trường trong nước 8.5.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
42300
VNĐ
Gia Lai
08/05/2014
Mủ RSS3
42300
VNĐ
Bình Phước
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
42300
VNĐ
Đồng Nai
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
42300
VNĐ
Bình Dương
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
42300
VNĐ
Tây Ninh
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
42300
VNĐ
Kon Tum
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
42300
VNĐ
Đắk Lắk
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
42300
VNĐ
Đắk Nông
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
42300
VNĐ
Quảng Trị
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
42300
VNĐ
Quảng Bình
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Gia Lai
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Bình Phước
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Đồng Nai
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Bình Dương
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Tây Ninh
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Kon Tum
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Đắk Lắk
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Đắk Nông
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Quảng Trị
08/05/2014
Cao su SVR10
34300
VNĐ
Quảng Bình
08/05/2014
Cao su
42000
VNĐ
Gia Lai
08/05/2014
Cao su SVR3L
42000
VNĐ
Bình Phước
08/05/2014
Cao su SVR3L
42000
VNĐ
Đồng Nai
08/05/2014
Cao su SVR3L
42000
VNĐ
Bình Dương
08/05/2014
Cao su SVR3L
42000
VNĐ
Tây Ninh
08/05/2014
Cao su SVR3L
42000
VNĐ
Kon Tum
08/05/2014
Cao su SVR3L
42000
VNĐ
Đắk Lắk
08/05/2014
Cao su SVR3L
42000
VNĐ
Đắk Nông
08/05/2014
Cao su SVR3L
42000
VNĐ
Quảng Trị
08/05/2014
Cao su SVR3L
42000
VNĐ
Quảng Bình
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Gia Lai
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Phước
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đồng Nai
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Dương
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Tây Ninh
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Kon Tum
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đắk Lắk
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đắk Nông
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Quảng Trị
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Quảng Bình
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Thuận
08/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Phú Yên
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Gia Lai
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Bình Phước
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Đồng Nai
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Bình Dương
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Tây Ninh
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Kon Tum
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Đắk Lắk
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Đắk Nông
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Quảng Trị
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Quảng Bình
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Bình Thuận
08/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10000
VNĐ
Phú Yên
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Gia Lai
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Bình Phước
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Đồng Nai
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Bình Dương
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Tây Ninh
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Kon Tum
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Đắk Lắk
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Đắk Nông
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Quảng Trị
08/05/2014
Mủ cao su RSS3
1961
USD
Quảng Bình
08/05/2014

Theo Nhà nông