Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 10/2/2017

nhiên mức giảm được hạn chế do lo ngại nguồn cung khan hiếm tại các nước sản xuất cao su chính.

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters