Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 9.6.2014

ên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ RSS3
40500
VNĐ
Gia Lai
09/06/2014
RSS3
40500
VNĐ
Bình Phước
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
40500
VNĐ
Đồng Nai
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
40500
VNĐ
Bình Dương
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
40500
VNĐ
Tây Ninh
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
40500
VNĐ
Kon Tum
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
40500
VNĐ
Đắk Lắk
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
40500
VNĐ
Đắk Nông
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
40500
VNĐ
Quảng Trị
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
40500
VNĐ
Quảng Bình
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Gia Lai
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Bình Phước
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Đồng Nai
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Bình Dương
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Tây Ninh
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Kon Tum
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Đắk Lắk
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Đắk Nông
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Quảng Trị
09/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Quảng Bình
09/06/2014
Cao su
40200
VNĐ
Gia Lai
09/06/2014
Cao su SVR3L
40200
VNĐ
Bình Phước
09/06/2014
Cao su SVR3L
40200
VNĐ
Đồng Nai
09/06/2014
Cao su SVR3L
40200
VNĐ
Bình Dương
09/06/2014
Cao su SVR3L
40200
VNĐ
Tây Ninh
09/06/2014
Cao su SVR3L
40200
VNĐ
Kon Tum
09/06/2014
Cao su SVR3L
40200
VNĐ
Đắk Lắk
09/06/2014
Cao su SVR3L
40200
VNĐ
Đắk Nông
09/06/2014
Cao su SVR3L
40200
VNĐ
Quảng Trị
09/06/2014
Cao su SVR3L
40200
VNĐ
Quảng Bình
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Gia Lai
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Phước
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đồng Nai
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Dương
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Tây Ninh
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Kon Tum
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đắk Lắk
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Đắk Nông
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Quảng Trị
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Quảng Bình
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Bình Thuận
09/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
272
VNĐ
Phú Yên
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Gia Lai
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Bình Phước
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Đồng Nai
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Bình Dương
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Tây Ninh
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Kon Tum
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Đắk Lắk
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Đắk Nông
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Quảng Trị
09/06/2014
Mủ cao su RSS3
1888
USD
Quảng Bình
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Gia Lai
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Bình Phước
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Đồng Nai
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Bình Dương
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Tây Ninh
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Kon Tum
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Đắk Lắk
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Đắk Nông
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Quảng Trị
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Quảng Bình
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Bình Thuận
09/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Phú Yên
09/06/2014

Theo Nhà nông