Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 7.5.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
43100
VNĐ
Gia Lai
07/05/2014
Mủ RSS3
43100
VNĐ
Bình Phước
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
43100
VNĐ
Đồng Nai
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
43100
VNĐ
Bình Dương
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
43100
VNĐ
Tây Ninh
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
43100
VNĐ
Kon Tum
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
43100
VNĐ
Đắk Lắk
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
43100
VNĐ
Đắk Nông
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
43100
VNĐ
Quảng Trị
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
43100
VNĐ
Quảng Bình
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Gia Lai
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Bình Phước
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Đồng Nai
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Bình Dương
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Tây Ninh
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Kon Tum
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Đắk Lắk
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Đắk Nông
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Quảng Trị
07/05/2014
Cao su SVR10
34800
VNĐ
Quảng Bình
07/05/2014
Cao su
42800
VNĐ
Gia Lai
07/05/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Bình Phước
07/05/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Đồng Nai
07/05/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Bình Dương
07/05/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Tây Ninh
07/05/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Kon Tum
07/05/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Đắk Lắk
07/05/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Đắk Nông
07/05/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Quảng Trị
07/05/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Quảng Bình
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Gia Lai
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Bình Phước
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Đồng Nai
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Bình Dương
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Tây Ninh
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Kon Tum
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Đắk Lắk
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Đắk Nông
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Quảng Trị
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Quảng Bình
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Bình Thuận
07/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
277
VNĐ
Phú Yên
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Gia Lai
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Phước
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đồng Nai
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Dương
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Tây Ninh
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Kon Tum
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đắk Lắk
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đắk Nông
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Quảng Trị
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Quảng Bình
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Thuận
07/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Phú Yên
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Gia Lai
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Bình Phước
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Đồng Nai
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Bình Dương
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Tây Ninh
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Kon Tum
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Đắk Lắk
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Đắk Nông
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Quảng Trị
07/05/2014
Mủ cao su RSS3
2006
USD
Quảng Bình
07/05/2014

Theo Nhà nông