Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 5.6.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ RSS3
40700
VNĐ
Gia Lai
05/06/2014
RSS3
40700
VNĐ
Bình Phước
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
40700
VNĐ
Đồng Nai
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
40700
VNĐ
Bình Dương
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
40700
VNĐ
Tây Ninh
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
40700
VNĐ
Kon Tum
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
40700
VNĐ
Đắk Lắk
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
40700
VNĐ
Đắk Nông
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
40700
VNĐ
Quảng Trị
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
40700
VNĐ
Quảng Bình
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Gia Lai
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Bình Phước
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Đồng Nai
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Bình Dương
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Tây Ninh
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Kon Tum
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Đắk Lắk
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Đắk Nông
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Quảng Trị
05/06/2014
Cao su SVR10
33300
VNĐ
Quảng Bình
05/06/2014
Cao su
40400
VNĐ
Gia Lai
05/06/2014
Cao su SVR3L
40400
VNĐ
Bình Phước
05/06/2014
Cao su SVR3L
40400
VNĐ
Đồng Nai
05/06/2014
Cao su SVR3L
40400
VNĐ
Bình Dương
05/06/2014
Cao su SVR3L
40400
VNĐ
Tây Ninh
05/06/2014
Cao su SVR3L
40400
VNĐ
Kon Tum
05/06/2014
Cao su SVR3L
40400
VNĐ
Đắk Lắk
05/06/2014
Cao su SVR3L
40400
VNĐ
Đắk Nông
05/06/2014
Cao su SVR3L
40400
VNĐ
Quảng Trị
05/06/2014
Cao su SVR3L
40400
VNĐ
Quảng Bình
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Gia Lai
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Bình Phước
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Đồng Nai
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Bình Dương
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Tây Ninh
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Kon Tum
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Đắk Lắk
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Đắk Nông
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Quảng Trị
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Quảng Bình
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Bình Thuận
05/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
274
VNĐ
Phú Yên
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Gia Lai
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Bình Phước
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Đồng Nai
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Bình Dương
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Tây Ninh
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Kon Tum
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Đắk Lắk
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Đắk Nông
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Quảng Trị
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Quảng Bình
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Bình Thuận
05/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11300
VNĐ
Phú Yên
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Gia Lai
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Bình Phước
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Đồng Nai
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Bình Dương
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Tây Ninh
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Kon Tum
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Đắk Lắk
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Đắk Nông
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Quảng Trị
05/06/2014
Mủ cao su RSS3
1900
USD
Quảng Bình
05/06/2014

Theo Nhà nông