Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 28.5.2014

ên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
43800
VNĐ
Gia Lai
28/05/2014
Mủ RSS3
43800
VNĐ
Bình Phước
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
43800
VNĐ
Đồng Nai
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
43800
VNĐ
Bình Dương
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
43800
VNĐ
Tây Ninh
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
43800
VNĐ
Kon Tum
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
43800
VNĐ
Đắk Lắk
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
43800
VNĐ
Đắk Nông
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
43800
VNĐ
Quảng Trị
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
43800
VNĐ
Quảng Bình
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Gia Lai
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Bình Phước
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Đồng Nai
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Bình Dương
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Tây Ninh
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Kon Tum
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Đắk Lắk
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Đắk Nông
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Quảng Trị
28/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Quảng Bình
28/05/2014
Cao su
43500
VNĐ
Gia Lai
28/05/2014
Cao su SVR3L
43500
VNĐ
Bình Phước
28/05/2014
Cao su SVR3L
43500
VNĐ
Đồng Nai
28/05/2014
Cao su SVR3L
43500
VNĐ
Bình Dương
28/05/2014
Cao su SVR3L
43500
VNĐ
Tây Ninh
28/05/2014
Cao su SVR3L
43500
VNĐ
Kon Tum
28/05/2014
Cao su SVR3L
43500
VNĐ
Đắk Lắk
28/05/2014
Cao su SVR3L
43500
VNĐ
Đắk Nông
28/05/2014
Cao su SVR3L
43500
VNĐ
Quảng Trị
28/05/2014
Cao su SVR3L
43500
VNĐ
Quảng Bình
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Gia Lai
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Bình Phước
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Đồng Nai
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Bình Dương
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Tây Ninh
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Kon Tum
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Đắk Lắk
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Đắk Nông
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Quảng Trị
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Quảng Bình
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Bình Thuận
28/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
293
VNĐ
Phú Yên
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Gia Lai
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Bình Phước
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Đồng Nai
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Bình Dương
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Tây Ninh
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Kon Tum
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Đắk Lắk
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Đắk Nông
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Quảng Trị
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Quảng Bình
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Bình Thuận
28/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Phú Yên
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Gia Lai
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Bình Phước
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Đồng Nai
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Bình Dương
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Tây Ninh
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Kon Tum
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Đắk Lắk
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Đắk Nông
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Quảng Trị
28/05/2014
Mủ cao su RSS3
2032
USD
Quảng Bình
28/05/2014

Theo Nhà nông