Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 27.5.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ RSS3
43600
VNĐ
Gia Lai
27/05/2014
RSS3
43600
VNĐ
Bình Phước
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Đồng Nai
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Bình Dương
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Tây Ninh
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Kon Tum
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Đắk Lắk
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Đắk Nông
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Quảng Trị
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Quảng Bình
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Gia Lai
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Bình Phước
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Đồng Nai
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Bình Dương
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Tây Ninh
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Kon Tum
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Đắk Lắk
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Đắk Nông
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Quảng Trị
27/05/2014
Cao su SVR10
35700
VNĐ
Quảng Bình
27/05/2014
Cao su
43300
VNĐ
Gia Lai
27/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Bình Phước
27/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Đồng Nai
27/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Bình Dương
27/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Tây Ninh
27/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Kon Tum
27/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Đắk Lắk
27/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Đắk Nông
27/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Quảng Trị
27/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Quảng Bình
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Gia Lai
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Bình Phước
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Đồng Nai
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Bình Dương
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Tây Ninh
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Kon Tum
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Đắk Lắk
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Đắk Nông
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Quảng Trị
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Quảng Bình
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Bình Thuận
27/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Phú Yên
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Gia Lai
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Bình Phước
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Đồng Nai
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Bình Dương
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Tây Ninh
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Kon Tum
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Đắk Lắk
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Đắk Nông
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Quảng Trị
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Quảng Bình
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Bình Thuận
27/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Phú Yên
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Gia Lai
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Bình Phước
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Đồng Nai
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Bình Dương
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Tây Ninh
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Kon Tum
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Đắk Lắk
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Đắk Nông
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Quảng Trị
27/05/2014
Mủ cao su RSS3
2023
USD
Quảng Bình
27/05/2014

Theo Nhà nông