Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 26.4.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
43000
VNĐ
Gia Lai
26/04/2014
Mủ RSS3
43000
VNĐ
Bình Phước
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Đồng Nai
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Bình Dương
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Tây Ninh
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Kon Tum
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Đắk Lắk
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Đắk Nông
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Quảng Trị
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Quảng Bình
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Gia Lai
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Bình Phước
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Đồng Nai
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Bình Dương
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Tây Ninh
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Kon Tum
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Đắk Lắk
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Đắk Nông
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Quảng Trị
26/04/2014
Cao su SVR10
35000
VNĐ
Quảng Bình
26/04/2014
Cao su
42800
VNĐ
Gia Lai
26/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Bình Phước
26/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Đồng Nai
26/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Bình Dương
26/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Tây Ninh
26/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Kon Tum
26/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Đắk Lắk
26/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Đắk Nông
26/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Quảng Trị
26/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Quảng Bình
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Gia Lai
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Phước
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đồng Nai
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Dương
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Tây Ninh
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Kon Tum
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đắk Lắk
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đắk Nông
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Quảng Trị
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Quảng Bình
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Thuận
26/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Phú Yên
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Gia Lai
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Bình Phước
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Đồng Nai
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Bình Dương
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Tây Ninh
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Kon Tum
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Đắk Lắk
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Đắk Nông
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Quảng Trị
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Quảng Bình
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Bình Thuận
26/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10100
VNĐ
Phú Yên
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Gia Lai
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Bình Phước
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Đồng Nai
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Bình Dương
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Tây Ninh
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Kon Tum
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Đắk Lắk
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Đắk Nông
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Quảng Trị
26/04/2014
Mủ cao su RSS3
1982
USD
Quảng Bình
26/04/2014

Theo Nhà nông