Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 25.6.2014

ên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
40400
VNĐ
Gia Lai
25/06/2014
Mủ RSS3
40400
VNĐ
Bình Phước
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
40400
VNĐ
Đồng Nai
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
40400
VNĐ
Bình Dương
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
40400
VNĐ
Tây Ninh
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
40400
VNĐ
Kon Tum
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
40400
VNĐ
Đắk Lắk
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
40400
VNĐ
Đắk Nông
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
40400
VNĐ
Quảng Trị
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
40400
VNĐ
Quảng Bình
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Gia Lai
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Bình Phước
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Đồng Nai
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Bình Dương
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Tây Ninh
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Kon Tum
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Đắk Lắk
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Đắk Nông
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Quảng Trị
25/06/2014
Cao su SVR10
33000
VNĐ
Quảng Bình
25/06/2014
Cao su
40100
VNĐ
Gia Lai
25/06/2014
Cao su SVR3L
40100
VNĐ
Bình Phước
25/06/2014
Cao su SVR3L
40100
VNĐ
Đồng Nai
25/06/2014
Cao su SVR3L
40100
VNĐ
Bình Dương
25/06/2014
Cao su SVR3L
40100
VNĐ
Tây Ninh
25/06/2014
Cao su SVR3L
40100
VNĐ
Kon Tum
25/06/2014
Cao su SVR3L
40100
VNĐ
Đắk Lắk
25/06/2014
Cao su SVR3L
40100
VNĐ
Đắk Nông
25/06/2014
Cao su SVR3L
40100
VNĐ
Quảng Trị
25/06/2014
Cao su SVR3L
40100
VNĐ
Quảng Bình
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Gia Lai
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Bình Phước
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Đồng Nai
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Bình Dương
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Tây Ninh
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Kon Tum
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Đắk Lắk
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Đắk Nông
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Quảng Trị
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Quảng Bình
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Bình Thuận
25/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
307
VNĐ
Phú Yên
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Gia Lai
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Bình Phước
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Đồng Nai
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Bình Dương
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Tây Ninh
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Kon Tum
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Đắk Lắk
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Đắk Nông
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Quảng Trị
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Quảng Bình
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Bình Thuận
25/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Phú Yên
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Gia Lai
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Bình Phước
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Đồng Nai
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Bình Dương
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Tây Ninh
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Kon Tum
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Đắk Lắk
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Đắk Nông
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Quảng Trị
25/06/2014
Mủ cao su RSS3
2130
USD
Quảng Bình
25/06/2014

Theo Nhà nông