Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 25.4.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ RSS3
43000
VNĐ
Gia Lai
25/04/2014
RSS3
43000
VNĐ
Bình Phước
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Đồng Nai
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Bình Dương
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Tây Ninh
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Kon Tum
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Đắk Lắk
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Đắk Nông
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Quảng Trị
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
43000
VNĐ
Quảng Bình
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Gia Lai
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Bình Phước
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Đồng Nai
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Bình Dương
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Tây Ninh
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Kon Tum
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Đắk Lắk
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Đắk Nông
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Quảng Trị
25/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Quảng Bình
25/04/2014
Cao su
42800
VNĐ
Gia Lai
25/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Bình Phước
25/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Đồng Nai
25/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Bình Dương
25/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Tây Ninh
25/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Kon Tum
25/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Đắk Lắk
25/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Đắk Nông
25/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Quảng Trị
25/04/2014
Cao su SVR3L
42800
VNĐ
Quảng Bình
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Gia Lai
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Bình Phước
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Đồng Nai
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Bình Dương
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Tây Ninh
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Kon Tum
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Đắk Lắk
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Đắk Nông
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Quảng Trị
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Quảng Bình
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Bình Thuận
25/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
276
VNĐ
Phú Yên
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Gia Lai
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Phước
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đồng Nai
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Dương
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Tây Ninh
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Kon Tum
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đắk Lắk
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đắk Nông
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Quảng Trị
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Quảng Bình
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Thuận
25/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Phú Yên
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Gia Lai
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Bình Phước
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Đồng Nai
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Bình Dương
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Tây Ninh
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Kon Tum
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Đắk Lắk
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Đắk Nông
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Quảng Trị
25/04/2014
Mủ cao su RSS3
1991
USD
Quảng Bình
25/04/2014

Theo Nhà nông