Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 24.2.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo

Tỉnh/thành

Ngày

RSS3

38200

VNĐ

Gia Lai

24/02/2014

Mủ RSS3

38200

VNĐ

Bình Phước

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Đồng Nai

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Bình Dương

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Tây Ninh

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Kon Tum

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Đắk Lắk

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Đắk Nông

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Quảng Trị

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

38200

VNĐ

Quảng Bình

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Gia Lai

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Bình Phước

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Đồng Nai

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Bình Dương

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Tây Ninh

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Kon Tum

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Đắk Lắk

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Đắk Nông

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Quảng Trị

24/02/2014

Cao su SVR10

34800

VNĐ

Quảng Bình

24/02/2014

Cao su

37800

VNĐ

Gia Lai

24/02/2014

Cao su SVR3L

37800

VNĐ

Bình Phước

24/02/2014

Cao su SVR3L

37800

VNĐ

Đồng Nai

24/02/2014

Cao su SVR3L

37800

VNĐ

Bình Dương

24/02/2014

Cao su SVR3L

37800

VNĐ

Tây Ninh

24/02/2014

Cao su SVR3L

37800

VNĐ

Kon Tum

24/02/2014

Cao su SVR3L

37800

VNĐ

Đắk Lắk

24/02/2014

Cao su SVR3L

37800

VNĐ

Đắk Nông

24/02/2014

Cao su SVR3L

37800

VNĐ

Quảng Trị

24/02/2014

Cao su SVR3L

37800

VNĐ

Quảng Bình

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Gia Lai

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Bình Phước

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Đồng Nai

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Bình Dương

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Tây Ninh

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Kon Tum

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Đắk Lắk

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Đắk Nông

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Quảng Trị

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Quảng Bình

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Bình Thuận

24/02/2014

Mủ cao su tươi(nước)

333-337

VNĐ

Phú Yên

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Gia Lai

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Bình Phước

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Đồng Nai

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Bình Dương

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Tây Ninh

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Kon Tum

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Đắk Lắk

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Đắk Nông

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Quảng Trị

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Quảng Bình

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Bình Thuận

24/02/2014

Mủ cao su tạp (dạng chén)

14200-14700

VNĐ

Phú Yên

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Gia Lai

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Bình Phước

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Đồng Nai

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Bình Dương

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Tây Ninh

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Kon Tum

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Đắk Lắk

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Đắk Nông

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Quảng Trị

24/02/2014

Mủ cao su RSS3

226,9

YÊN

Quảng Bình

24/02/2014

Theo Nhà nông