Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 23.6.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ RSS3
39600
VNĐ
Gia Lai
23/06/2014
RSS3
39600
VNĐ
Bình Phước
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
39600
VNĐ
Đồng Nai
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
39600
VNĐ
Bình Dương
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
39600
VNĐ
Tây Ninh
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
39600
VNĐ
Kon Tum
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
39600
VNĐ
Đắk Lắk
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
39600
VNĐ
Đắk Nông
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
39600
VNĐ
Quảng Trị
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
39600
VNĐ
Quảng Bình
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Gia Lai
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Bình Phước
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Đồng Nai
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Bình Dương
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Tây Ninh
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Kon Tum
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Đắk Lắk
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Đắk Nông
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Quảng Trị
23/06/2014
Cao su SVR10
32400
VNĐ
Quảng Bình
23/06/2014
Cao su
39300
VNĐ
Gia Lai
23/06/2014
Cao su SVR3L
39300
VNĐ
Bình Phước
23/06/2014
Cao su SVR3L
39300
VNĐ
Đồng Nai
23/06/2014
Cao su SVR3L
39300
VNĐ
Bình Dương
23/06/2014
Cao su SVR3L
39300
VNĐ
Tây Ninh
23/06/2014
Cao su SVR3L
39300
VNĐ
Kon Tum
23/06/2014
Cao su SVR3L
39300
VNĐ
Đắk Lắk
23/06/2014
Cao su SVR3L
39300
VNĐ
Đắk Nông
23/06/2014
Cao su SVR3L
39300
VNĐ
Quảng Trị
23/06/2014
Cao su SVR3L
39300
VNĐ
Quảng Bình
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Gia Lai
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Bình Phước
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Đồng Nai
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Bình Dương
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Tây Ninh
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Kon Tum
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Đắk Lắk
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Đắk Nông
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Quảng Trị
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Quảng Bình
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Bình Thuận
23/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
300
VNĐ
Phú Yên
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Gia Lai
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Bình Phước
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Đồng Nai
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Bình Dương
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Tây Ninh
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Kon Tum
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Đắk Lắk
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Đắk Nông
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Quảng Trị
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Quảng Bình
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Bình Thuận
23/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12500
VNĐ
Phú Yên
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Gia Lai
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Bình Phước
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Đồng Nai
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Bình Dương
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Tây Ninh
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Kon Tum
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Đắk Lắk
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Đắk Nông
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Quảng Trị
23/06/2014
Mủ cao su RSS3
2086
USD
Quảng Bình
23/06/2014

Theo Nhà nông