Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 22.5.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ RSS3
43600
VNĐ
Gia Lai
22/05/2014
RSS3
43600
VNĐ
Bình Phước
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Đồng Nai
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Bình Dương
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Tây Ninh
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Kon Tum
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Đắk Lắk
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Đắk Nông
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Quảng Trị
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Quảng Bình
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Gia Lai
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Bình Phước
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Đồng Nai
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Bình Dương
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Tây Ninh
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Kon Tum
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Đắk Lắk
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Đắk Nông
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Quảng Trị
22/05/2014
Cao su SVR10
35600
VNĐ
Quảng Bình
22/05/2014
Cao su
43300
VNĐ
Gia Lai
22/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Bình Phước
22/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Đồng Nai
22/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Bình Dương
22/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Tây Ninh
22/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Kon Tum
22/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Đắk Lắk
22/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Đắk Nông
22/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Quảng Trị
22/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Quảng Bình
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Gia Lai
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Bình Phước
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Đồng Nai
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Bình Dương
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Tây Ninh
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Kon Tum
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Đắk Lắk
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Đắk Nông
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Quảng Trị
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Quảng Bình
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Bình Thuận
22/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
291
VNĐ
Phú Yên
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Gia Lai
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Bình Phước
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Đồng Nai
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Bình Dương
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Tây Ninh
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Kon Tum
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Đắk Lắk
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Đắk Nông
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Quảng Trị
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Quảng Bình
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Bình Thuận
22/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12000
VNĐ
Phú Yên
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Gia Lai
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Bình Phước
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Đồng Nai
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Bình Dương
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Tây Ninh
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Kon Tum
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Đắk Lắk
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Đắk Nông
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Quảng Trị
22/05/2014
Mủ cao su RSS3
2024
USD
Quảng Bình
22/05/2014

Theo Nhà nông