Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 22.4.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
37200
VNĐ
Gia Lai
22/04/2014
Mủ RSS3
37200
VNĐ
Bình Phước
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Đồng Nai
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Bình Dương
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Tây Ninh
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Kon Tum
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Đắk Lắk
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Đắk Nông
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Quảng Trị
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Quảng Bình
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Gia Lai
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Bình Phước
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Đồng Nai
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Bình Dương
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Tây Ninh
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Kon Tum
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Đắk Lắk
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Đắk Nông
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Quảng Trị
22/04/2014
Cao su SVR10
35100
VNĐ
Quảng Bình
22/04/2014
Cao su
36900
VNĐ
Gia Lai
22/04/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Bình Phước
22/04/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Đồng Nai
22/04/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Bình Dương
22/04/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Tây Ninh
22/04/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Kon Tum
22/04/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Đắk Lắk
22/04/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Đắk Nông
22/04/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Quảng Trị
22/04/2014
Cao su SVR3L
36900
VNĐ
Quảng Bình
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Gia Lai
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Bình Phước
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Đồng Nai
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Bình Dương
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Tây Ninh
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Kon Tum
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Đắk Lắk
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Đắk Nông
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Quảng Trị
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Quảng Bình
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Bình Thuận
22/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
294
VNĐ
Phú Yên
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Gia Lai
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Bình Phước
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Đồng Nai
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Bình Dương
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Tây Ninh
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Kon Tum
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Đắk Lắk
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Đắk Nông
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Quảng Trị
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Quảng Bình
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Bình Thuận
22/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12700
VNĐ
Phú Yên
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Gia Lai
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Bình Phước
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Đồng Nai
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Bình Dương
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Tây Ninh
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Kon Tum
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Đắk Lắk
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Đắk Nông
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Quảng Trị
22/04/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Quảng Bình
22/04/2014

Theo Nhà nông