Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 19.6.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
38400
VNĐ
Gia Lai
19/06/2014
Mủ RSS3
38400
VNĐ
Bình Phước
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
38400
VNĐ
Đồng Nai
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
38400
VNĐ
Bình Dương
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
38400
VNĐ
Tây Ninh
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
38400
VNĐ
Kon Tum
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
38400
VNĐ
Đắk Lắk
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
38400
VNĐ
Đắk Nông
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
38400
VNĐ
Quảng Trị
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
38400
VNĐ
Quảng Bình
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Gia Lai
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Bình Phước
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Đồng Nai
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Bình Dương
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Tây Ninh
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Kon Tum
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Đắk Lắk
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Đắk Nông
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Quảng Trị
19/06/2014
Cao su SVR10
31400
VNĐ
Quảng Bình
19/06/2014
Cao su
38100
VNĐ
Gia Lai
19/06/2014
Cao su SVR3L
38100
VNĐ
Bình Phước
19/06/2014
Cao su SVR3L
38100
VNĐ
Đồng Nai
19/06/2014
Cao su SVR3L
38100
VNĐ
Bình Dương
19/06/2014
Cao su SVR3L
38100
VNĐ
Tây Ninh
19/06/2014
Cao su SVR3L
38100
VNĐ
Kon Tum
19/06/2014
Cao su SVR3L
38100
VNĐ
Đắk Lắk
19/06/2014
Cao su SVR3L
38100
VNĐ
Đắk Nông
19/06/2014
Cao su SVR3L
38100
VNĐ
Quảng Trị
19/06/2014
Cao su SVR3L
38100
VNĐ
Quảng Bình
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Gia Lai
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Bình Phước
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Đồng Nai
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Bình Dương
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Tây Ninh
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Kon Tum
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Đắk Lắk
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Đắk Nông
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Quảng Trị
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Quảng Bình
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Bình Thuận
19/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
292
VNĐ
Phú Yên
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Gia Lai
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Bình Phước
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Đồng Nai
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Bình Dương
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Tây Ninh
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Kon Tum
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Đắk Lắk
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Đắk Nông
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Quảng Trị
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Quảng Bình
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Bình Thuận
19/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
12100
VNĐ
Phú Yên
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Gia Lai
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Bình Phước
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Đồng Nai
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Bình Dương
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Tây Ninh
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Kon Tum
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Đắk Lắk
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Đắk Nông
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Quảng Trị
19/06/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Quảng Bình
19/06/2014

Theo Nhà nông