Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 17.4.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
40900
VNĐ
Gia Lai
17/04/2014
Mủ RSS3
40900
VNĐ
Bình Phước
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Đồng Nai
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Bình Dương
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Tây Ninh
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Kon Tum
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Đắk Lắk
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Đắk Nông
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Quảng Trị
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
40900
VNĐ
Quảng Bình
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Gia Lai
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Bình Phước
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Đồng Nai
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Bình Dương
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Tây Ninh
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Kon Tum
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Đắk Lắk
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Đắk Nông
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Quảng Trị
17/04/2014
Cao su SVR10
37200
VNĐ
Quảng Bình
17/04/2014
Cao su
40600
VNĐ
Gia Lai
17/04/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Bình Phước
17/04/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Đồng Nai
17/04/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Bình Dương
17/04/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Tây Ninh
17/04/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Kon Tum
17/04/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Đắk Lắk
17/04/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Đắk Nông
17/04/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Quảng Trị
17/04/2014
Cao su SVR3L
40600
VNĐ
Quảng Bình
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Gia Lai
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Bình Phước
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Đồng Nai
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Bình Dương
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Tây Ninh
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Kon Tum
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Đắk Lắk
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Đắk Nông
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Quảng Trị
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Quảng Bình
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Bình Thuận
17/04/2014
Mủ cao su tươi(nước)
321
VNĐ
Phú Yên
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Gia Lai
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Bình Phước
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Đồng Nai
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Bình Dương
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Tây Ninh
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Kon Tum
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Đắk Lắk
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Đắk Nông
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Quảng Trị
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Quảng Bình
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Bình Thuận
17/04/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
13900
VNĐ
Phú Yên
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Gia Lai
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Bình Phước
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Đồng Nai
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Bình Dương
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Tây Ninh
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Kon Tum
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Đắk Lắk
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Đắk Nông
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Quảng Trị
17/04/2014
Mủ cao su RSS3
2107
USD
Quảng Bình
17/04/2014

Theo Nhà nông