Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 16.6.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
Mủ tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Gia Lai
16/06/2014
tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Bình Phước
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Đồng Nai
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Bình Dương
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Tây Ninh
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Kon Tum
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Đắk Lắk
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Đắk Nông
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Quảng Trị
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Quảng Bình
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Bình Thuận
16/06/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
11700
VNĐ
Phú Yên
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Gia Lai
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Bình Phước
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Đồng Nai
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Bình Dương
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Tây Ninh
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Kon Tum
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Đắk Lắk
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Đắk Nông
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Quảng Trị
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
1964
USD
Quảng Bình
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Gia Lai
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Bình Phước
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Đồng Nai
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Bình Dương
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Tây Ninh
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Kon Tum
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Đắk Lắk
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Đắk Nông
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Quảng Trị
16/06/2014
Mủ cao su RSS3
37200
VNĐ
Quảng Bình
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Gia Lai
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Bình Phước
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Đồng Nai
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Bình Dương
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Tây Ninh
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Kon Tum
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Đắk Lắk
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Đắk Nông
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Quảng Trị
16/06/2014
Cao su SVR10
30500
VNĐ
Quảng Bình
16/06/2014
Cao su
37000
VNĐ
Gia Lai
16/06/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Bình Phước
16/06/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Đồng Nai
16/06/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Bình Dương
16/06/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Tây Ninh
16/06/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Kon Tum
16/06/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Đắk Lắk
16/06/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Đắk Nông
16/06/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Quảng Trị
16/06/2014
Cao su SVR3L
37000
VNĐ
Quảng Bình
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Gia Lai
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Bình Phước
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Đồng Nai
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Bình Dương
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Tây Ninh
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Kon Tum
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Đắk Lắk
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Đắk Nông
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Quảng Trị
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Quảng Bình
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Bình Thuận
16/06/2014
Mủ cao su tươi(nước)
283
VNĐ
Phú Yên
16/06/2014

Theo Nhà nông