Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 16.5.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
42900
VNĐ
Gia Lai
16/05/2014
Mủ RSS3
42900
VNĐ
Bình Phước
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Đồng Nai
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Bình Dương
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Tây Ninh
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Kon Tum
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Đắk Lắk
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Đắk Nông
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Quảng Trị
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
42900
VNĐ
Quảng Bình
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Gia Lai
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Bình Phước
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Đồng Nai
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Bình Dương
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Tây Ninh
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Kon Tum
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Đắk Lắk
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Đắk Nông
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Quảng Trị
16/05/2014
Cao su SVR10
35200
VNĐ
Quảng Bình
16/05/2014
Cao su
42600
VNĐ
Gia Lai
16/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Bình Phước
16/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Đồng Nai
16/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Bình Dương
16/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Tây Ninh
16/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Kon Tum
16/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Đắk Lắk
16/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Đắk Nông
16/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Quảng Trị
16/05/2014
Cao su SVR3L
42600
VNĐ
Quảng Bình
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Gia Lai
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Phước
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đồng Nai
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Dương
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Tây Ninh
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Kon Tum
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đắk Lắk
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Đắk Nông
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Quảng Trị
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Quảng Bình
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Bình Thuận
16/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
275
VNĐ
Phú Yên
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Gia Lai
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Phước
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đồng Nai
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Dương
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Tây Ninh
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Kon Tum
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đắk Lắk
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Đắk Nông
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Quảng Trị
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Quảng Bình
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Bình Thuận
16/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10200
VNĐ
Phú Yên
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Gia Lai
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Bình Phước
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Đồng Nai
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Bình Dương
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Tây Ninh
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Kon Tum
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Đắk Lắk
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Đắk Nông
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Quảng Trị
16/05/2014
Mủ cao su RSS3
1979
USD
Quảng Bình
16/05/2014

Theo Nhà nông