Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 15.5.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
43600
VNĐ
Gia Lai
15/05/2014
Mủ RSS3
43600
VNĐ
Bình Phước
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Đồng Nai
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Bình Dương
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Tây Ninh
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Kon Tum
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Đắk Lắk
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Đắk Nông
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Quảng Trị
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
43600
VNĐ
Quảng Bình
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Gia Lai
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Bình Phước
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Đồng Nai
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Bình Dương
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Tây Ninh
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Kon Tum
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Đắk Lắk
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Đắk Nông
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Quảng Trị
15/05/2014
Cao su SVR10
35500
VNĐ
Quảng Bình
15/05/2014
Cao su
43300
VNĐ
Gia Lai
15/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Bình Phước
15/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Đồng Nai
15/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Bình Dương
15/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Tây Ninh
15/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Kon Tum
15/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Đắk Lắk
15/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Đắk Nông
15/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Quảng Trị
15/05/2014
Cao su SVR3L
43300
VNĐ
Quảng Bình
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Gia Lai
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Bình Phước
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Đồng Nai
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Bình Dương
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Tây Ninh
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Kon Tum
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Đắk Lắk
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Đắk Nông
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Quảng Trị
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Quảng Bình
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Bình Thuận
15/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
280
VNĐ
Phú Yên
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Gia Lai
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Bình Phước
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Đồng Nai
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Bình Dương
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Tây Ninh
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Kon Tum
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Đắk Lắk
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Đắk Nông
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Quảng Trị
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Quảng Bình
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Bình Thuận
15/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10400
VNĐ
Phú Yên
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Gia Lai
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Bình Phước
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Đồng Nai
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Bình Dương
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Tây Ninh
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Kon Tum
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Đắk Lắk
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Đắk Nông
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Quảng Trị
15/05/2014
Mủ cao su RSS3
2010
USD
Quảng Bình
15/05/2014

Theo Nhà nông