Giá cao su tại một số địa phương trong nước ngày 14.5.2014

Tên sản phẩm

Đơn vị đo
Tỉnh/thành
Ngày
RSS3
43500
VNĐ
Gia Lai
14/05/2014
Mủ RSS3
43500
VNĐ
Bình Phước
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
43500
VNĐ
Đồng Nai
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
43500
VNĐ
Bình Dương
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
43500
VNĐ
Tây Ninh
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
43500
VNĐ
Kon Tum
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
43500
VNĐ
Đắk Lắk
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
43500
VNĐ
Đắk Nông
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
43500
VNĐ
Quảng Trị
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
43500
VNĐ
Quảng Bình
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Gia Lai
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Bình Phước
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Đồng Nai
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Bình Dương
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Tây Ninh
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Kon Tum
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Đắk Lắk
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Đắk Nông
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Quảng Trị
14/05/2014
Cao su SVR10
35400
VNĐ
Quảng Bình
14/05/2014
Cao su
43200
VNĐ
Gia Lai
14/05/2014
Cao su SVR3L
43200
VNĐ
Bình Phước
14/05/2014
Cao su SVR3L
43200
VNĐ
Đồng Nai
14/05/2014
Cao su SVR3L
43200
VNĐ
Bình Dương
14/05/2014
Cao su SVR3L
43200
VNĐ
Tây Ninh
14/05/2014
Cao su SVR3L
43200
VNĐ
Kon Tum
14/05/2014
Cao su SVR3L
43200
VNĐ
Đắk Lắk
14/05/2014
Cao su SVR3L
43200
VNĐ
Đắk Nông
14/05/2014
Cao su SVR3L
43200
VNĐ
Quảng Trị
14/05/2014
Cao su SVR3L
43200
VNĐ
Quảng Bình
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Gia Lai
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Bình Phước
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Đồng Nai
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Bình Dương
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Tây Ninh
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Kon Tum
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Đắk Lắk
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Đắk Nông
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Quảng Trị
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Quảng Bình
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Bình Thuận
14/05/2014
Mủ cao su tươi(nước)
279
VNĐ
Phú Yên
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Gia Lai
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Bình Phước
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Đồng Nai
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Bình Dương
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Tây Ninh
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Kon Tum
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Đắk Lắk
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Đắk Nông
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Quảng Trị
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Quảng Bình
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Bình Thuận
14/05/2014
Mủ cao su tạp (dạng chén)
10300
VNĐ
Phú Yên
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Gia Lai
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Bình Phước
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Đồng Nai
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Bình Dương
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Tây Ninh
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Kon Tum
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Đắk Lắk
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Đắk Nông
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Quảng Trị
14/05/2014
Mủ cao su RSS3
2005
USD
Quảng Bình
14/05/2014

Theo Nhà nông